APART HOSTEL

Regulamin pobytu

 

Drogi Gościu,

 

 1. Regulamin  został  sporządzony w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa Gościom. Ustala on jednocześnie zasady korzystania z pokoi znajdujących się na terenie Hostelu.

 2. Pokój w Hostelu udostępniany jest na doby. Doba, w rozumieniu Umowy trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

 3. W trakcie trwania doby hotelowej Gościowi powierza się kartę wejściową do pokoju. Karta wejściowa do pokoju stanowi odpowiednik klucza, nie jest przypisana do konkretnego Gościa i może zostać użyta przez każdą osobę, która się nią okazuje. Tym samym, Gość nie powinien udostępniać zarówno karty wejściowej do pokoju, jak i pokoju hostelowego osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres, za który Zleceniodawca uiścił opłatę.

 4. Podczas meldowania należy okazać ważny dokument tożsamości. Zameldowanie ma miejsce w Recepcji Hostelu.

 5. W dniu zakończenia planowanego pobytu, do godz. 11:00 należy zdać w Recepcji Hostelu kartę wejściową do pokoju, co jest równoznaczne z wymeldowaniem się z Hostelu.

 6. Za zagubienie lub nie zwrócenie przy wymeldowaniu karty wejściowej do pokoju Zleceniodawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.

 7. Hostel może odmówić zameldowania, przedłużenia pobytu lub też może wymeldować w trakcie trwającego pobytu Gościa, którego zachowanie narusza Regulamin, godność innych osób lub ich dobra osobiste. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi. Jednocześnie Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wezwania Policji lub pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie obiektu.

 8. Hostel zobowiązany jest:

 1. zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących usług noclegowych;

 2. zapewnić zmianę pościeli co czternastą dobę hostelową, a nadto wykonywanie napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy Gość wyrazi takie życzenie;

 3. zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu Gościa;

 4. zachować tajemnicę informacji o Gościu zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

 1. Gość zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień Regulaminu;

 2. dbania o należyty stan higieniczno – sanitarny pokoju;

 3. wydania do prania brudnej pościeli zgodnie z grafikiem przedstawionym przez Personel Hostelu;

 4. korzystania z wszelkich urządzeń i elementów wyposażenia pokoju zgodnie z instrukcjami ich obsługi oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 1. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu powstałych z  winy umyślnej lub nieumyślnej Gościa. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Gościa za wyrządzone szkody.

 2. W przypadku zaistniałych uszkodzeń, zniszczeń i zabrudzeń wykraczających poza normalne używanie Zleceniodawca zostanie obciążony kwotą wynikającą z aktualnego cennika wyposażenia i zniszczeń dostępnego w pokoju i recepcji. Cennik stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Gościa za wyrządzone szkody.

 3. Gość powinien zawiadomić Personel Hostelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 4. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i adaptacji w pokojach i ich wyposażeniu, np. wiercenia otworów w ścianach, meblach, instalowania żaluzji, anten telewizyjnych itp. Jakakolwiek ingerencja w ściany pokoju niesie z sobą zagrożenie uszkodzenia instalacji wodnych i elektrycznych biegnących w ścianach wewnętrznych.

 5. Z uwagi na ryzyko zawilgocenia pomieszczeń zabronione jest suszenie prania w pokojach, na sznurkach oraz przenośnych suszarkach. Za każdorazowe stwierdzenie suszenia prania w pokojach Zleceniodawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100,00 zł.

 6. Na terenie Hostelu obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22.00 - 06.00. Jednocześnie, poza wymienionymi godzinami zachowanie Gościa nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości.

 7. W pokojach hostelowych nabywane są miejsca (łóżka), dlatego Gość powinien mieć na uwadze okoliczność możliwości dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi mu osobami. Łóżko w pokoju wieloosobowym przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby.

 8. Ostatni Gość opuszczający pokój wieloosobowy powinien zgasić w nim światło oraz zamknąć drzwi.

 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Zakaz ten nie dotyczy ładowarek telefonów komórkowych i zasilaczy urządzeń komputerowych.

 10. Na terenie Hostelu, poza wyznaczonymi pomieszczeniami – Palarniami - obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. Za każdorazowe złamanie regulaminowego zakazu palenia przez Gościa, Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić karę umowną w wysokości 500,00 zł. 

 11. Jeżeli Gość wywoła nieuzasadniony alarm pożarowy skutkujący przyjazdem Państwowej Straży Pożarnej, Zleceniodawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500,00 zł. W przypadku obciążenia Zleceniobiorcy przez Państwową Straż Pożarną kosztami przewyższającymi karę umowną, Zleceniodawca zobowiązuje się ponieść odpowiedzialność finansową z tego tytułu w wysokości rzeczywiście poniesionej przez Zleceniodawcę szkody, obejmującej w szczególności kwotę rachunku wystawionego przez Państwową Straż Pożarną.

 12. Personel hostelu ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu.

 13. Hostel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów osobistych Gościa, jeżeli przedmioty te nie zostały właściwie zabezpieczone, a także w sytuacji, gdy wystąpienie szkody na rzeczach wniesionych przez Gościa, spowodowane zostało siłą wyższą, właściwościami rzeczy wniesionej, albo wyłączną winą poszkodowanego.

 14. W przypadku pozostawienia przez Gościa w Hostelu rzeczy stanowiących jego własność, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 15. Hostel udostępnia pralnię wyposażoną w pralki, suszarki, deskę do prasowania i żelazko. Pranie wraz z suszeniem jest odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w recepcji i stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 16. Hostel posiada niestrzeżony parking samochodowy dostępny dla Gości. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 17. Hostel nie przyjmuje zwierząt.

 18. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  Hostel oraz teren wokół niego jest monitorowany za pomocą środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Hostelu jest zapewnienie bezpieczeństwa Gości, ochrona mienia oraz gromadzenie dowodów dotyczących naruszeń prawa i prewencja tj. zniechęcanie do popełnienia zabronionych czynów na skutek łatwych możliwości ich wykrycia. Zakres monitoringu obejmuje zamkniętą przestrzeń przeznaczoną do użytku publicznego: parking, obszar bezpośrednio przyległy do wejścia do Hostelu oraz obszar korytarzy, klatek schodowych, recepcji. Monitoring może obejmować wizerunek każdej osoby znajdującej się w monitorowanej przestrzeni. Monitoring wizyjny obejmuje system kamer, monitorów i rejestratorów cyfrowych rejestrujących zapis obrazu z kamer stale uruchomionych, który polega na stałym obserwowaniu monitorowanej przestrzeni (monitoring nie polega wyłącznie na krótkotrwałym odtworzeniu zapisanego obrazu w odpowiedzi na ujawnienie incydentu naruszenia prawa).

 19. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian i są udostępniane Zleceniodawcy drogą korespondencji e-mail, na adres e-mail wskazany w toku procedury rezerwacyjnej.

 20. Wszystkie reklamacje zgłaszane są pod adresem e-mail kontakt@aparthostel.pl lub przyjmowane osobiście pod adresem Apart Hostel ul. Forteczna 17B, Poznań.

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ

 


Уважаемый гость,

 1. Условия пребывания были составлены для обеспечения порядка и безопасности Гостей. В следствии этого устанавливаются правила использования номеров, находящихся на территории Хостела.

 2. Комната в Хостеле предоставляется на сутки. Сутки, в понимании Соглашения и настоящих Правил, с 14.00 до 12.00 следующего дня.

 3. При регистрации заезда необходимо предъявить действительное удостоверение личности.

 4. Каждому Клиенту будет выдан ключ/карта данной комнаты указанной в базе данных. Клиент не имеет права предоставлять ключ/карту третьему лицу в соответствии с договором.

 5. В день окончания планируемого пребывания в Хостеле, в часов 12:00 необходимо сдать на стойке Регистрации Хостела ключ/карту.

 6. За потерю либо не возврат при выезде ключ/карты доступа в номер, Гость обязан выплатить штраф, штраф в размере 100,00 zł.

 7. Хостел может отказать в регистрации, продлении срока пребывания или также может проверять в ходе текущего пребывания Гостя, поведение которого нарушает Правила. Оплата за проживание не возвращается. Одновременно Хостел оставляет за собой право вызвать Полицию или сотрудников охраны и попросить Гостя покинуть объект.

 8. Хостел обязан:

     а) обеспечить профессиональное и вежливое обслуживание по всем вопросам, касающихся услуг проживания;

     б) обеспечить смену постельного белья каждые 14 дней, а также выполнять ремонт оборудования во время отсутствия гостя, и в его присутствии только в том случае, если гость выразит такое желание;

     в) обеспечить условия для спокойного и безопасного пребывания гостей в Хостеле;

     г) соблюдать тайну сведений о клиенте в соответствии с действующим законодательством Регламента Европейского Парламента и Совета.

 9. Гость обязан:

     а) соблюдать Правила;

     б) обеспечить исправное состояние номера;

     в) возращать для стирки грязное белье в соответствии с графиком, предоставленном Персоналом Хостела;

     г) использование любых приборов и оборудования в соответствии с инструкциям по эксплуатации и соблюдением правил безопасности.

 10. Гость несет полную финансовую ответственность и юридическую, за всякого рода повреждения либо уничтожение предметов оборудования и технических устройств Хостела, возникшие в результате умышленной или случайной Клиентом. Это не исключает ответственности Клиента за причиненный ущерб.

 11. В случае возникших повреждений, разрушений и загрязнений, выходящих за рамки обычного использования, с Гостя будет снята сумма, вытекающим из текущего прайс-листа. Прайс-лист прилагается в приложении № 2 к Договору. Это не исключает ответственности Гостя за причиненный ущерб.

 12. Гость должен немедленно уведомить персонала Хостела о возникновении ущерба после его нахождения.

 13. Запрещается вносить какие-либо изменения в комнатах и их оборудование, например, сверлить отверстия в стенах, мебели, устанавливать жалюзи, телевизионные антенны и т. д. Любое вмешательство в стенах комнат несет за собой угрозу повреждения водных и электрических установок, проходящих в стена.

 14. Учитывая риск отсырения помещений запрещается сушка белья в номерах, на веревках и переносных сушилок. За любую сушки белья в номерах, Гость будет обязан выплатить штраф, штраф в размере 100,00 zł.

 15. На территории Хостела действует ночная тишина, время работы: 22.00 - 06.00. Одновременно, наряду с указанными часами поведение Гостя не должно мешать пребывания других Клиентов.

 16. В номерах размещены места (кровати), поэтому Гость должен иметь в виду обстоятельство возможности разделить комнату с другими, неизвестными ему лицами. Кровать в общем номере предназначена только для одного человека.

 17. Последний Гость, покидающий общий номер, должен погасить свет и закрыть дверь.

 18. В связи с пожарной безопасностью запрещается использовать в номерах электрические обогреватели, утюги и другие аналогичные приборы, не предназначенные для оснащения комнаты в хостеле. Этот запрет не распространяется на зарядные устройства мобильных телефонов и блоки питания компьютерных устройств.

 19. На территории Хостела, вне помещении «КУРИЛКА» строго запрещено использование табачных изделий и электронных сигарет. За любое нарушение штраф в размере 500 zł.

 20. Если Гость без причины спровоцирует приезд ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ — штраф 500 zł. 

 21. Персонал Хостела имеет право проверить номер Гостя, если есть подозрение на нарушения Правил.

 22. Хостел не несет ответственности за потерю или повреждение личных вещей Гостя.

 23. В случае, если Гость в Хостеле оставляет вещи, которые являются его собственностью, применяются общепринятые законы.

 24. Хостел предоставляет прачечную, оборудованной стиральной машиной, сушилкой, гладильной доской и утюгом. Прачечная с сушкой оплачивается в соответствии с текущим прайс-листом, доступным на стойке регистрации, и является приложением к настоящим Правилам

 25. В Хостеле есть неохраняемая автомобильная парковка для Гостей. Хостел не несет ответственности за повреждение или потерю автомобиля или другого транспортного средства, принадлежащего Гостю.

 26. Хостел не принимает животных.

 27. Обратите внимание, что в Хостеле строго запрещено приобретение и продажа имущества. На территории Хостела существуют камеры наблюдения. Целью системы видеонаблюдения в Хостеле является обеспечение безопасности гостей, защита имущества и сбор доказательств нарушений закона и предотвращения их, то есть противодействия совершению запрещенных действий в результате их обнаружения. В мониторинг входит предназначенное для общественного пользования: автостоянка, территория, вход и выход в Хостел, а также зона коридоров, лестницы, стойка регистрации.

 28. Хостел оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила, которые каждый раз вступают в силу в течение 14 дней со дня внесения изменений
  .


 

CENNIK SZKÓD
       
      Cena netto/сумма
 
  ŁAZIENKA Ванная комната  
1 Umywalka łazienkowa MITO  Умывальник для ванны MITO 604,00 zł
2 Bateria umywalkowa  Смеситель для раковины  584,72 zł
3 Bateria Natryskowa  Смеситель Для Душа  610,00 zł
4 Brodzik Goliat + syfon  Чаша  Goliat + сифон 1 050,00 zł
5 WC kompakt Унитаз 850,00 zł
6 Szafka łazienkowa Шкаф для ванной комнаты 385,00 zł
7 Lustro  Зеркало 444,00 zł
8 Kinkiet łazienka nad lustrem  Настенный светильник над зеркалом  250,00 zł
9 Drzwi łazienka  Дверь до ванной комнаты 1 955,00 zł
10 Klamka łazienka / kpl  Дверная ручка до ванной комнаты  825,00 zł
 
  ANEKS KUCHENNY Кухня  
11 Bateria zlewozmywakowa  Смеситель для кухни 401,00 zł
12 Zlewozmywak  + syfon  Раковина + сифон 451,00 zł
13 Krzesło CORTINA  Кресло CORTINA  150,00 zł
14 Stół – konstrukcja  blatem  Стол-конструкция столешницы  700,00 zł
15 Lampa MELODI  - IKEA  Лампа MELODI - IKEA  216,00 zł
16 Okap BEKO  Вытяжка BEKO  801,00 zł
17 Czajnik – BEKO  Чайник – BEKO  148,00 zł
18 Płyta grzewcza Beko  Плита Beko  970,00 zł
19 Lodówka – Beko duża  Холодильник – Beko большой 1 299,00 zł
20 Lodówka – Beko mała do zabud. Холодильник – Beko малый 1 399,00 zł
21 Garnek Кастрюля 100,00 zł
22 Deska do krojenia Разделочная доска 80,00 zł
23 Kosz na śmieci Корзина для мусора 90,00 zł
 
  POKÓJ Номер  
24 Firana  Занавеска  325,00 zł
25 Zasłona  Завеса  425,00 zł
26 Prowadnica do zasłon  Карниз 555,00 zł
27 Łóżko piętrowe  Двухъярусная кровать 1 970,00 zł
28 Materac  Матрас  405,00 zł
29 Kołdra  Одеяло 101,00 zł
30 Poduszka  Подушка 88,00 zł
31 Poszwa 70x80 Наволочка 70х80 81,00 zł
32 Poszwa 140x200 Пододеяльник 140х200  108,00 zł
33 Prześcieradło  Простыня 94,00 zł
34 Osłona materaca  Чехол для матраса  86,00 zł
35 Gniazdko Розетка 90,00 zł
36 Włącznik  Включатель 90,00 zł
37 Czytnik kart – wejście  Устройство чтения карт 90,00 zł
38 Drzwi wejście  Входная дверь  2 500,00 zł
39 Klamka wejście / kpl Дверная ручка в номер  820,00 zł
40 Samodomykacz / kpl  Автоблокировка дверей 850,00 zł
41 Parapet  Подоконник  300,00 zł
42 Wykładzina PCV/z wymianą mkw  Поверхность полов  за 1 кв.м  450,00 zł
43 Pokrętło termostatyczne Регулятор батареи 150,00 zł
44 Malowanie ściany - m kw  Покраска стены за 1 кв.м  220,00 zł

REGULAMIN REZERWACJI ON-LINE APART HOSTEL

 

§ 1. Dane spółki
1. Usługi noclegowe świadczy Apart Hostel, 60-909 Poznań, ul. Forteczna 17 B, tel. 785 190 060, zwany dalej w niniejszym regulaminie Hostelem.
2. Właścicielem Hostelu jest spółka H&H Corp Hawryluk Sp. k, z siedzibą w Śremie, ul. Rolna 7A, 63-100 Śrem, NIP 785 18 00 750, Polska.

 

§ 2. Transakcje internetowe
1. Za transakcje internetowe jest odpowiedzialna spółka H&H Corp Hawryluk sp. k.
2. Realizowane są za pośrednictwem systemu KW Hotel

 

§ 3. Anulowanie rezerwacji
1. Anulacji rezerwacji można dokonać pisemnie drogą mailową na adres: kontakt@aparthostel.pl
2. Warunki anulowania rezerwacji:
a) na minimum 7 dni przed planowaną datą przyjazdu– hostel zwraca 100% wpłaty
b) na 3 dni przed planowaną datą przyjazdu – Hostel zwraca 50% wpłaty
c) poniżej 3 dni – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi


§ 4. Przechowywanie danych osobowych.
W celu prawidłowego świadczenia usług i obsługi płatności on line, Hostel przetwarza i przechowuje dane osobowe Gościa dokonującego rezerwacji: imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego oraz email.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Apart Hostel

 

Apart Hostel

 

Forteczna 17B

61-362 Poznań

Tel. 502 783 089

Tel. 785 190 060

Mail: kontakt@aparthostel.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN